ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

စကားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဂၤါရပ္မ်ား

စကားအဂၤါရပ္ မ်ား
၁။ စကားစနိဒါန္း။
၂။ စကားရင္းအေၾကာင္းခံ။
၃။ ဥပမာ။
၄။ ၀တၱဴသာဓကသက္ေသ။
၅။ နိဂံုးအဆံုးသတ္။
၆။ ဒိဌမ်က္ျမင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ျပနိဳင္ျခင္း။

စကားအဂၤါေလးပါး
၁။ အက်ိဳးရွိျပီး ေကာင္းျမတ္ေသာစကား။
၂။ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္စကား။
၃။ တရားဓမၼ ႏွင့္ယွဥ္ေသာစကား။
၄။ ေျဖာင့္မွန္ေသာ စကား။

စကားၾကီး ဆယ္ခြန္း။
၁။ ေရကူးညာတင္ေျပာနည္း။
၂။ ေကာက္ပင္ရိတ္လွွီးေျပာနည္း။
၃။ ေရစီးေဖာင္ဆန္ေျပာနည္း။
၄။ အိုးတန္ဆန္ခတ္ေျပာနည္း။
၅။ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕ေျပာနည္း။
၆။ ဆင္ေ၀ွ႕ရန္ေရွာင္ေျပာနည္း။
၇။ ေတာင္သူယာခုတ္ေျပာနည္း။
၈။ ၾကက္ဆုတ္ခြပ္ပစ္ေျပာနည္း။
၉။ ေရစစ္ကရား ေရသြားေသာသြင္ ေျပာနည္း။
၁၀။ ခက္တင္ေမာင္နင္းေျပာနည္း။

စကားေျခာက္ခြန္း
၁။ ဟုတ္မွန္ေသာလည္း သူတစ္ပါး မနာယူလို အက်ိဳးမွရိွေသာစကား။
၂။ မဟုတ္မွန္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး နာယူလို အက်ိဳးရွိေသာစကား။
၃။ မဟုတ္မွန္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး နာယူလို အက်ိဳးမရွိေသာစကား။
၄။ ဟုတ္မွန္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး နာယူလို အက်ိဳးမရွိေသာစကား။
၅။ ဟုတ္မွန္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး မနာယူလို အက်ိဳးရွိေသာစကား။
၆။ ဟုတ္လည္းဟုတ္ သူတစ္ပါးလည္းနာယူလို အက်ိဳးရွိေသာစကား။

မယံုၾကည္ဖြယ္စကားေလးမ်ိဳး
၁။ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခြေျပာေသာစကား။
၂။ မ်က္ကြယ္၌ ေျပာေသာစကား။
၃။ အမ်က္ေဒါသျဖစ္၍ ေျပာေသာစကား။
၄။ ၾကိဳတင္စည္း၀ါးကိုက္ထား၍ ေျပာေသာစကား။

စကားအရာ အဂၤါဆယ္ပါး။
၁။ ေျပာခ်ိန္ ေျပာခြင့္သင့္မွ ေျပာဆိုျခင္း။
၂။ မွန္ကန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
၃။ တရားႏွင့္ညီေသာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း။
၄။ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
၅။ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုျခင္း။
၆။ ျပံဳးရယ္ရႊင္ပ်စြာ စကားကိုေျပာဆိုျခင္း။
၇။ မပိုမလို ခ်င့္ခ်ိန္မွ်တစြာ ေျပာဆိုျခင္း။
၈။ အေဆာတလ်င္ မေျပာဆိုျခင္း။
၉။ ျျမိဳ႕ၾကီးသား ျပည္ၾကီးသားတို႕ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းမႈႏွင့္ အညီေျပာဆိုျခင္း။
၁၀။ တိက်ျပတ္သား ေသခ်ာဂနစြာ ေျပာဆိုျခင္း။

No comments:

Post a Comment

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။