ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

Myanmar Festivals

Resting Place Along the River, painting by Jan Blencowe


Myanmar Festivals

DATE

FESTIVAL

PLACE

EVENTS

23 Dec '09 – 7 Jan '10

Ananda Pagoda

Bagan

Bowls of alms filled with crops are offered to monks who all wait in a long line.

Pilgrimage and holiday outings on country bullock carts can be seen.

10 Jan '10

Kachin Manaw Festival

Myitkyina

Festival for all Kachin tribes. One of the biggest events in Northern Myanmar.

Naga New Year

Leshi, Chin State

Animals are slaughtered in sacrifice followed by singing, dancing and drinking of home made alcohol beverages the whole night by a huge bonfire.

19 Jan – 17 Apr '10

Shwe-set-taw Pagoda

Minbu, Magway

Pilgrimage to this Pagoda is only possible in the dry season. 2 footprints of Lord Buddha are said to have been left at Shwe-set-taw when he visited there.

22 – 29 Jan '10

Kyaik-Khauk Pagoda

Thanlyin

Like all Myanmar pagoda festivals, local products and snacks are sold, people visit by wearing colorful dresses and ornaments.
Traditional dances are performed at make shift theaters during the festival.

28 - 29 Jan '10

Mahamuni Ceremonies

Mandalay

On the morning of 15th waxing day, incense is burnt in large flames in a symbolic gesture of offering sweet smell to the great image.

13 - 27 Feb '10

Maw-tin-sun Pagoda

Ngapudaw, near Pathein

Long and secluded beach stretch between Pagoda Point and Cape Negrais is haven both for beach lovers and beach bums alike.

15 - 22 Feb '10

Pakhan Ko Gyi Kyaw Nat (spiritual being)

Shwe-Gu-Ni village,Yezagye
(Bet: Pakoku & Myingyan)

1st day - Ko Gyi Kyaw is coaxed and he ascends the throne
2nd day - Nat figures are cleansed with water and re-gilded
3rd day - drum-thumping for the nat and cock-fighting
4th to 7th day - designnated for pacifying Ko Gyi Kyaw
8th day - Re-enactment as told in legends

20 – 27 Feb '10

Indawgyi Pagoda

Hopin, Moe-Nyin, Kachin

Usually the pagoda is in the lake surrounded by water. In summer, a footpath leading to the pagoda surfaces enabling pilgrims to walk to the pagoda

21 – 27 Feb '10

Pyidaw-byan Image

Zalun, Ayeyarwady Division

First taken to Mumbai, India by colonialists but later regained. Famous as the "returnee image". Robe-weaving contest and bowl of alms offering are major highlights.

25 – 28 Feb '10

Kakku Pagoda

Kakku, Taunggyi

Traditional Pa-o theatrical performances and singing contests are included.

22 – 27 Feb '10

Baw-gyo Pagoda

Thibaw

A large volume of Shan and Myanmar merchandise is traded.
Boat races on dote-hta-wa-di river.

25 – 27 Feb '10

Pindaya Cave

Pindaya, Shan

Typical Taung-yo pagoda festival. Different ethnic minorities can also be seen.

24 – 28 Feb '10

Nan-pan Ceremony

Nan-Pan village, Inle lake

The sight of numerous monks who come in boats and receive food offerings is striking.

27 Feb '10

Shwedagon Tabaung Festival

Shwedagon pagoda, Yangon

Ceremonies at Shwedagon pagoda.

13 Feb – 27 Feb '10

Shwe Saryan Pagoda

Shwe Saryan village, Patheingyi, Mandalay

Merchandise from northern Shan State and other part of the country are exchanged at the pagoda bazaar. Toys made of palm leaf is specialty of the festival.

22 Mar – 3 Apr '10

Shwe-maw-daw Pagoda

Bago

Theatrical artists perform on stage with full force to show their competitive edge over their counterparts and to win future performance contracts.

13 – 16 Apr '10

Water Festival

Through-out the Country

The festival is held prior to Myanmar new year to cleanse away evil deeds of the past year with water. Youths go out for enjoyment while elders take retreat in monasteries and pagoda
premises to perform meritorious deeds.

17 Apr '10

Thanaka grinding Event

Sittwe, Rakhine

In the early part of the night, young women grind thanaka barks and roots to a fine cream usually by using water on rounded stone slabs.
Young men play musical instruments and dance to support the event

13 Apr '10

Image-bathing Event

Sittwe, Rakhine

Buddha images are cleansed with aromatic Thanaka water, made earlier by girls.

17 Apr '10

Myanmar New Year

Through-out the Country

People did meritorious deeds throughout the day by releasing life fishes in the ponds, wash hair and clean the old aged people.

17 Apr '10

Popa Nat Ceremony

Mt. Popa, near Bagan

During Thingyan water festival, pilgrims from the country pay respect to Popa Nat shrines.

26 – 27 Apr '10

Shwe-kyet-yet Pagoda

Mandalay

Full-dress, large-scale procession followed by water-pouring on the sacred Bo-tree significantly, on the 14th waxing day of Kason, a day before normal watering day (i.e Full-moon day of Kason).

27 Apr '10

Kason festival

Through-out the Country

Pouring water onto the sacred Bo tree commemorates Buddha's birthday.

27 Apr '10

Shit-thaung Pagoda

Mrauk-U, Rakhine

Dummy boat races on land, real boat races and water splashing in Mrauk-U canal on full-moon day.

27 Apr '10

Kyaik-pon Pagoda

Bago

Merry makers and pilgrims from Bago area visit this auspicious day.

2 – 5 May '10

Shwe Guni Pagoda

Monywa

Bazaar for Thanaka and lacquer ware from Kyauk-kar is the specialty of the event.

20 May – 4 Jun '10

Thihoshin Pagoda

Pakkoku

Paying homage to the image presented by the King of Ceylon some 800 years ago.

28 May – 28 Jun '10

Wicker Ball Ceremony

Mahamuni, Mandalay

Traditional wicker ball players from all over the country participate in the month-long contest that has been going on for over 70 years.
This is the best event to watch Myanmar chin-lone game.

22 – 23 Oct '10

Shinbinsagyo Pagoda

Salay

The pagoda is noted for Buddhist paintings and carvings that are rested finest. Another ceremony is held on full-moon day of Thidingyut.

26 Jul – 23 Oct '10

Fish Feeding Ceremony

Fish Feeding Ceremony

Held on the bank of Mone canal in Magwe. Groups of cat -fishes are fed throughout the Buddhist Lent, when many locals believe is the only time the fish appear.

26 Jul '10

Ponnyashin Pagoda

Sagaing

Both pilgrims & merry makers from nearby villages spend their day at the Pagoda.

11 – 13 Aug '10

Shwe Kyun Pin Nat ceremony

Mingun

Myanmar's last barter market where natives trade by exchange of commodities. Marine vessels, big and small, gather to pay respect whilst plying around on the Ayeyarwady.
Spirit dances included. 1st day - attending a nat audience, 2nd day - having a royal bath, 3rd day - cutting down htein tree.

20 - 25 Aug '10

Taung Byone Nat ceremony

Matara,
near Mandalay

Held for worshipping two Taungbyone spiritual figures. Major gathering spot for spiritual mediums. Spirit dances are rampant.
1st day - attending a nat audience, 2nd day - having a royal bath, 3rd day - ascending the throne, 4rd day - presenting roast rabbit, 6th day - cutting down htein tree

2 – 8 Sep '10

Yadanar Gu Nat ceremony

Amarapura

Held for Mother of two Taungbyone brothers. Most enjoyable because of the rowing boat trip to the site. Spirit dances are rampant. 1st day - attending a nat audience,
2nd day - having a royal bath, 3rd day - ascending the throne, 4rd day - daughter of Mahagiri reels on the ground in grief, 6th day - closing by cutting down htein tree.

15 – 16 Sep '10

Bupaya Pagoda Festival

Bagan

Local boat racing ceremony in the Ayeyarwaddy River is held during the festival.

21 – 23 Sep '10

Tooth Relic Procession

Paung-de,
near Pyay

The Tooth Relic mounted on an elephant, is taken the town on full-moon day in full-dress ceremony. During 3 days of festivities it is put on display for worshippers.
After the ceremony, the relic is kept inside a heavily locked chamber for the rest of the year.

25 Sep '10

Boe-min-gaung Memorial

Boe-min-gaung shrine, Popa

Boe-min-gaung is remembered for higher attainment in meditation practices. He was said to have found the way out of the worldly sufferings

1 Oct '10

Shwe-kyet-yet Pagoda

Mandalay

Various kinds of ofterings are donated to monks.
Boats from villages around come and pay repeet to the pagoda.

9 – 26 Oct '10

Phaung Daw Oo Pagoda Fest & Leg rower Boat racing

Inlay Lake

Four Buddha images are ceremoniously tugged clockwise around the lake on the royal barge by leg-rowing boats. They return home on third wanining day. Leg-rowing boat races are held throughout the event.

18 Oct – 6 Nov '10

Myathalon Pagoda

Magwe

Buddhist chanting, early morning rice-offering to 1700 monks and the lighting of 9000 candles are major activities. The scenic beauty of the pagoda, situated on the river bank,
is dramatic. Famous utensils made of iron are sold at a large scale.

22 – 25 Oct '10

Kyauk-taw-gyi Pagoda

Mandalay

The image was cast out of a single piece of alabaster in 1864 under the guidance of King Mindon.

22 – 24 Oct '10

Thidingyut Lighting Festival

Through-out the Country

To mark the day Lord Buddha came down from the Celestial. Abode after spending 3 months of the Buddhist Lent there. Buddha's return is remembered and commemorated throughout the country with colorful illuminations.

22 – 23 Oct '10

Elephant Dance

Kyauk-se, Mandalay

From 14th waxing day until the full-moon day numerous life-size dummy elephants sing and dance to the accompaniment of music.

23 Oct. '10 - Jul. '11

Kyaik-htiyo Pagoda

Kyaik-htiyo

Approx 9 month long season. The boulder standing on the edge of a peak in the higest mountain range, is said to be freely hanging over the cliff. Famous as pilgrimage and holiday outing spot. 9000 candles are lighted as to offer the Buddha.

24 Oct '10

Light-float Festival

Shwekyin, Bago

Dances by day and, on the night of the 1st waning day of Thidingyut. Light floats dedicated to Shin Upagutta are put onto Shwekyin canal.

14 Nov – 6 Dec '10

Shwe-zi-gon Pagoda

Nyaung-U

Candle lights and fireworks are carried in procession before offering to the pagoda.

16 – 21 Nov '10

Fire Balloons Festival

Taung-gyi

Special Tazaungdine festival takes place in Taunggyi, the capital of Shan State with a hot-air balloon contest is held. Known locally as the Lu Ping Festival, it is thought to have been originated by the local Pa-O people. Competitors put a lot of time, effort and money into preparing for the day time and night time contests. Day-time flying is meant for competition of animal figures and
Night-time is for beautiful fireworks. It is a kind of both day and night procession.
Last day is the price giving day.

19 – 21 Nov '10

Thanbodde Pagoda

Monywa

The pagoda is famous for its late Myanmar era sculpture.

20 – 22 Nov '10

Phowintaung Pagoda

Monywa

The one and only market where leaves, roots, fruits, barks, thorns, tubers, stems of any herbal value from the western wilderness of the Chindwin River are sold on a large scale.

20 Nov '10

Robe Weaving Contest

Shwedagon, Botataing Pagoda, Yangon

On the 14th waxing day of Tazaunmon, groups of young women take part in competitions held on the platforms of the pagodas. The robe is to be finished flawlessly overnight
and offered at dawn to the images around the pagodas.

20 Nov '10

Astrologers Ceremony

Shweponepwint Pagoda, Yangon

Society of astrologers pay homage to elders. Free astrological predication for the night.

21 Nov '10

Tazaung-daing lighting festival

Through-out the Country

Having fine weather and clear sky, and having the first crop harvested. Myanmar celebrate the night with various kinds of illuminations.

21 Nov '10

Candle Light Event

Koe-htat-gyi, Yangon

On full-moon day. 9999 candles are ceremoniously lit. At midnight, visitors are served with mixed salad of maezali buds, believed to possess powerful, magical and
medicinal properties if eaten at this time.

21 – 26 Nov '10

Kaung-hmu-daw Pagoda

Sagaing

The best spot to watch Myanmar puppet as at Sutaungbyi pagoda festival in Monywa. Pilgrimage and holiday outings on country oxcarts can be seen.

21 Nov. '10

Maha An Htoo Kanthar Pagoda

Maymyo

18:00pm (9000 Candle Lighting Ceremony at Pagoda)

22 Nov. '10

Maha An Htoo Kanthar Pagoda

Maymyo

21:30pm (Night Hot Air Balloons Competition and Award-giving Ceremony)

7 Dec '10

Ni-gyaw-da Festival

Pathein

Intresting procession includes denonstrations of the miraculous powers of Lord Buddha, robbing of a Shan merchant caravan etc.

14 – 21 Dec '10

Shwemyetmhan Pagoda
(Golden Spectacle)

Shwetaung,
near Pyay

This is the only image that puts on glasses offered by a certain donor in colonial time.


http://www.myanmartraveler.com/festivals.asp မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္. . .

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...

3 comments:

 1. ဟုတ္ပါတယ္ လူတုိင္းမွာ နားခုိရာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။
  သုိ႔ေသာ္ ထုိင္ေနရုံသက္သက္နဲ႔ေတာ့ နားခုိရာ အစစ္အမွန္ေနရာကုိ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
  ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါသည္။

  ခင္မင္လ်က္။

  ReplyDelete
 2. yes , that right . . . nice poem .

  ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။