ပညာဒါနအတြက္ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္သို႕ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား လွဴဒါန္းလိုပါက ၊ ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကမ္းနားလမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ေပးပို႕ လွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ က႑အလုိက္ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း - ၅၃၇၈၈၃၂၀ ဧက
၂။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးတာတမံေပါင္း - ၃၄၄ ခု
၃။ တည္ေဆာက္ၿပီး ျမစ္ေရတင္ လုပ္ငန္းေပါင္း - ၃၀၅ ခု
၄။ မိုးစပါးစုိက္ခင္း စုစုေပါင္း - ၁၆၈၅၃၅၈၆ ဧက
၅။ ေႏြစပါးစိုက္ခင္း စုုစုေပါင္း - ၈၈၀၇၄၄ ဧက
၆။ စုစုေပါင္း စပါးထုတ္လုပ္မႈ - ၁၁၉၁၁၃၂ တင္း

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ ကြၽဲ၊ ႏြားေကာင္ေရ ေမြးျမဴမႈ - ၂၅၇၅၉၆၃၇ ေကာင္
၂။ သိုး၊ဆိတ္၊၀က္ေကာင္ေရ ေမြးျမဴမႈ - ၁၀၆၁၅၉၈၀ ေကာင္
၃။ ၾကက္၊ဘဲေကာင္ ေရေမြးျမဴမႈ - ၉၆၄၉၂၉၈ ေကာင္
၄။ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ - ၂၁၄၃၅ ဧက
၅။ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးေရျပင္ - ၂၂၅၇၂၅ ဧက
၆။ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈ -၁၀၄၉၆၉၀ ေပါင္

ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
ရထားပို႕ေဆာင္ေရး
၁။ ရထားသံလမ္းမိုင္ - ၄၂၃၀.၄၀ မိုင္
၂။ ဘူတာရံု - ၈၀၆ ခု
၃။ တံတားၾကီး(ေပ ၆၀၀ ေအာက္) - ၇၃၅ စင္း
၄။ တံတားငယ္(ေပ ၆၀၀ ေအာက္) - ၉၃၄၇ စင္း

ေလေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး
၁။ ေျပးလမ္းေပ ၅၀၀ အထက္ ေလယာဥ္ကြင္း - ၃၈ ကြင္း
၂။ ေျပးလမ္းေပ ၅၀၀ ေအာက္္ ေလယာဥ္ကြင္း - ၃၁ ကြင္း
ေရေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး
၁။ ဆိပ္ခံတံတား (ျပည္တြင္းသေဘၤာ) - ၁၀၇ စင္း
၂။ ဆိပ္ခံတံတား (ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာ) - ၁၀၇ စင္း

ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး
၁။ လမ္းအရွည္မိုင္ -၁၉၀၂၀/၆ မိုင္
၂။ ေပ ၁၈၀ အထက္တံတား - ၄၂၀ စင္း
၃။ ေပ ၁၈၀ အထက္တံတား - ၂၉ စင္း

ဆက္သြယ္ေရး က႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ စာတိုက္စခန္း - ၁၃၅၆
၂။ ေၾကးနန္းရုံး - ၅၀၄
၃။ တယ္လီဖုန္းရုံး - ၈၉၁
၄။ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း - ၂၄၇၆၄၁
၅။ မိုကၠရိုေ၀့ခ္ စခန္း - ၂၃၂
၆။ အင္တာနက္ - ၇၇၇၂
၇။ ျပည္ပၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရးေျမျပင္စခန္း - ၃
၈။ ျပည္ပၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရးခ်န္နယ္ - ၅၄၃
၉။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းခ်န္နယ္ - ၂၀၃၁

စြမ္းအင္က႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံစိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ - ၃၃၁၉၄၉၃ စည္
၂။ ကမ္းလြန္ေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈ - ၄၃၀၆၃၇၄ စည္
၃။ ကုန္းတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ - ၃၆၄၁၉.၀၂ ကုုဗေပ
၄။ ကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ - ၄၄၈၅၄၀.၃၅ ကုုဗေပ

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈယူနစ္ေပါင္း - ၄၇၂၆.၃၂၈
၂။ တည္ေဆာက္ၿပီးေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု - ၅၀
၃။ တည္ေဆာက္ဆဲေေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု - ၂၁
၄။ အျခားဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား - ၂၄၅၇

စက္မႈလက္မႈ က႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ စက္မႈဇုန္မ်ား - ၂၈
၂။ ပုဂၢလိကစက္ရံု - ၄၃၅၀၆
၃။အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား - ၉၄၈၆
၄။ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရုံအလုပ္ရံုမ်ား -၇၉၄

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား - ၂၉
၂။ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား - ၂၆
၃။နည္းပညာေကာလိပ္၊ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား - ၁၆
၄။ ေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္ - ၁
၅။ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ - ၁

ပညာေရးက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း - ၄၀၅၅၃
၂။ ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ (သိန္း) - ၂.၆
၃။ ေက်ာင္းသားဦးေရ (သန္း) - ၈.၈၃
၄။ အဆင့္ျမင့္ပညာတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ - ၆၄
၅။ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ - ၁၇၂၅၀
၆။ ေက်ာင္းသားဦးေရ(သိန္း) - ၅.၂၀

က်န္းမာေရးက႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)
၁။ အစုိးရေဆးရုံမ်ား - ၈၃၉
၂။ အစိုးရတိုင္းရင္းေဆးရုံႏွင့္ ေဆးကုဌာန - ၂၆၁
၃။ ေက်းလက္နွင့္ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးဌာန - ၁၅၅၄
၄။ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား - ၅၈
၅။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား - ၈၁၄၆၆

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး႑ (၃၁-၁၂-၂၀၀၇)

၁။ ရုပ္သံထပ္ဆင့္လႊင့္စက္ရုံမ်ား - ၂၁၂
၂။ ျပန္/ဆက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား - ၃၆၆
၃။ ဌာနဆိုင္ရာစာၾကည့္တိုက္ - ၈၁၂
၄။ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ား - ၅၅၇၅၅
၅။ e-library မ်ား - ၁၂၆
၆။ သတင္းစာတိုက္မ်ား - ၃
၇။ ကိုယ္ပြားသတင္းစာတိုက္မ်ား - ၈

သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတအျဖာျဖာ (ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ပန္းကဗ်ာ1 comment:

  1. သိပ္နားမလည္ဘူးဗ် ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳလား ဆုတ္ယုတ္မွဳလား။ ဆုတ္ယုတ္မွဳပဲေနမွာပါဗ်ာ
    ဖြံ႕ၿဖိဳးရင္ ဘာလုိ႔ ေၿခခံစားကုန္ေတြ ေစ်းမက်တာလဲ..... ကဲ... ေၿပာပါဦးဗ်။

    ReplyDelete

အၾကံျပဳေပးခဲ့သူမ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ. . . .


ဧရာ၀တီစာၾကည့္တိုက္(ပုသိမ္ျမိဳ႕)ဘေလာ့ေလးမွ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။